پروژه حاضر در منطقه 1 از مناطق 22 گانه تهران (اقدسیه) طراحی گردید. مطالعه بستر و بررسی راه های ارتباطی و انرژی های سایت عاملی شد تا پروژه طراحی گردد. با توجه به چرخش مسیر ترافیکی اطراف سایت و داشتن زاویه بین سایت و مسیر ترافیکی ،بزرگترین مشکل سایت یعنی دید نامناسب به پروژه از سمت غرب به شرق ،عاملی برای طراحی پروژه حاضر گردید.

سعی بر این شد تا در نما با یک چرخش به سمت غرب این ضعف برطرف گردد. با توجه به کاربری اداری-تجاری پروژه و اجرا در 6 طبقه ،نما به قطعات کوچکتر تقسیم بندی و با چرخش هر یک از قطعات دید بهتر به پروژه ایجاد گردید و همچنین با تغییر متریال قطعات علاوه بر ایجاد توجه بیشتر به پروژه ،نور مورد نیاز هریک از فضاهای داخلی نیز تامین گردید.

در این پروژه سعی بر ایجاد یک نمای داینامیک کردیم که با حرکت از جلوی سایت در زاویه های مختلف خطوط و صفحه های مختلف از انرژی بیشتری در دید برخوردار خواهند بود و در زاویه های مختلف خطوط های مختلف ،پرانرژی تر و بیشتر در دید خواهند بود.